आजी/माजी सैनीकांचे / स्वातंत्र्य सैनिकाचे पाल्य :

  1. आजी सैनिक : सेवेत असल्याचा दाखला.
  2. माजी सैनिक : जिल्हा सैनिक बोर्डाचे प्रमाणपत्र / सेवामुक्ती दाखला.