दिव्यांग (अपंग):

४० टक्क्यापेक्षा जास्त अपंगत्व असल्याबाबतचे जिल्हा शल्य चिकित्सक/अधिष्ठाता यांचे प्रमाणपत्र जोडणे आवश्यक आहे.